Algemene Voorwaarden 24-uurs Solexrace Festival

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden van Stichting 24-Uurs Solexrace (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting 24-Uurs Solexrace en degene die een toegangsbewijs van een door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerd evenement bestelt, koopt en/of een evenement bezoekt. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan Stichting 24-Uurs Solexrace gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers ingeschakeld door Stichting 24-Uurs Solexrace.
 • 1.2 Onder een evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een (solex)race, (muziek)uitvoering of festival in de ruimste zin van het woord gedurende één of meerdere dagen, georganiseerd door Stichting 24-Uurs Solexrace of een derde partij die Stichting 24-Uurs Solexrace heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de ticketverkoop.
 • 1.3 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die een toegangsbewijs bestelt, ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen. Op de website van Stichting 24-Uurs Solexrace zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen/kopen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stichting 24-Uurs Solexrace heeft ingestemd, kan tot daadwerkelijke aankoop van toegangsbewijzen worden overgegaan.
 • 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die het door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerde evenement bezoeken en hiertoe direct of indirect door bestelling van door Stichting 24-Uurs Solexrace verkochte toegangsbewijzen betrokken zijn.
 • 1.5 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Toegangsbewijzen

 • 2.1 Er komt een overeenkomst tot stand met Stichting 24-Uurs Solexrace zodra degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen en kopen op de bestel-knop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Stichting 24-Uurs Solexrace is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.
 • 2.2 De betaalde tickets worden binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd per e-mail of per post, afhankelijk van het soort ticket en evenement. Bij verzending via post is Stichting 24-Uurs Solexrace nimmer aansprakelijk voor het zoekraken van de tickets of het niet-aankomen hiervan.
 • 2.3 Een ticket bestaat uit een door of vanwege Stichting 24-Uurs Solexrace verstrekt document of een e-mail met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Een toegangsbewijs geeft alleen toegang tot publieksvrije ruimtes op het festivalterrein, derhalve niet tot sponsor- of vip-ruimtes, rennerskwartier, backstage-ruimtes e.d. Alleen houders van een campingkaart hebben toegang tot het campingterrein.
 • 2.4 Indien de bestelling niet binnen 10 minuten wordt voltooid, krijgt hij/zij de mogelijkheid de betaling alsnog binnen 1 uur te voltooien. Hiervoor ontvangt hij/zij een e-mail met herinnering en een link naar de betalingssite. Wordt de betaling niet alsnog voltooid binnen 1 uur, dan is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst en zal de overeenkomst alsdan zonder nadere aankondiging en ingebrekestelling worden ontbonden door Stichting 24-Uurs Solexrace.
 • 2.5 Voor betalingen vanuit het buitenland bedraagt de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn 120 uur i.p.v. 1 uur.
 • 2.6 Het risico van verlies of beschadiging van de tickets ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Niet geldige tickets mogen door Stichting 24-Uurs Solexrace worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.
 • 2.7 De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, is hij/zij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Stichting 24-Uurs Solexrace ter hoogte van € 5.000. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator van het evenement en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.
 • 2.8 Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Stichting 24-Uurs Solexrace of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is.
 • 2.9 Stichting 24-Uurs Solexrace heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de bezoeker de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

Artikel 3 – Overige verplichtingen bezoekers

 • 3.1 Bezoekers van het door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerde evenement dienen zich te houden aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen alsmede aan de afzonderlijke reglementen ten behoeve van de races en de camping, te weten: “24-uurs Solexrace reglement” en ”huisregels van de camping”. Op het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • 3.2 Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers van de evenementen zijn deze verplicht zich te legitimeren en kunnen deze worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd.
 • 3.3 Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het festivalterrein. Uiteraard vallen specifieke dieetvoeding op doktersvoorschrift (bv. glutenvrij etc.) en rolstoelen/scootmobiels hier niet onder. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben uiteraard wel toegang.
 • 3.4 Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.
 • 3.5 Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet mee heef ingestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen, mogen wel mee het festivalterrein op.
 • 3.6 Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Stichting 24-Uurs Solexrace of de organisatie.
 • 3.7 Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking). Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden, kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.
 • 3.8 Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken. Stichting 24-Uurs Solexrace kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement, zal van de bezoeker verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik hiervan te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd. Ook zullen de eventuele hiervoor bedoelde boetes op de overtreder verhaald worden. Buiten het festivalterrein is het, mede in verband met brandgevaar, niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Op het festivalterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • 3.9 Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van natuur, milieu, materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 • 3.10 Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.
 • 3.11 Eenieder die het door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerd evenement bezoekt, stemt in met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Tijdens het festival worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Eenieder die een door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerd evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.
 • 3.12 In alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien, beslist Stichting 24-Uurs Solexrace en/of de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 4 – Campingreglement

 • 4.1 De in artikel 3 geformuleerde bepalingen en huisregels zijn onverkort van toepassing op het campingterrein van het door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerde evenement. De huisregels van de camping maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Tijdens het evenement dienen houders van campingkaarten zich strikt te houden aan zowel de algemene voorwaarden als de huisregels van de camping.
 • 4.2 Voor toegang en/of overnachting op het campingterrein van een festival, dient een campingkaart te worden besteld c.q. gekocht. Een campingkaart kan niet omgeruild worden voor andere soorten toegangsbewijzen.
 • 4.3 Op het campingterrein geldt geen minimumleeftijd. Kampeerders tot 18 jaar dienen te allen tijde onder directe begeleiding en toezicht van een of meerdere aanwezige volwassenen op de camping te verblijven. De organisatie is gerechtigd om de houders van campingkaarten te vragen naar legitimatie.
 • 4.4 Met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs en het bezit daarvan, het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuiling en vernielingen e.d. gelden de in artikel 3 vermelde huisregels onverkort op het campingterrein van het festival. Houders van campingkaarten die in strijd met de huisregels handelen, kunnen door de organisatie worden geweigerd, de toegang tot het camping- en/of festivalterrein worden ontzegd en, in geval van het overtreden van de wet en het plegen van misdrijven, worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. In alle gevallen kan de houder van campingkaarten geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (camping)kaarten en/of reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

 • 5.1 Stichting 24-Uurs Solexrace verwerkt persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de wettelijke bepalingen daaromtrent. Stichting 24-Uurs Solexrace kan bij de aankoop van toegangsbewijzen verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW gegevens. Stichting 24-Uurs Solexrace gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden.

Artikel 6 – Overmacht

 • 6.1 Stichting 24-Uurs Solexrace behoudt zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van het door Stichting 24-Uurs Solexrace georganiseerde evenement, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Stichting 24-Uurs Solexrace doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval dergelijke omstandigheden zich voordoen zal Stichting 24-Uurs Solexrace zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.
 • 6.2 Stichting 24-Uurs Solexrace en/of de organisator van het evenement behouden zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is aangevangen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur.
 • 6.3 Degene die een toegangsbewijs heeft gekocht, heeft geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • 7.1 Indien in rechte vast komt te staan dat Stichting 24-Uurs Solexrace aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met Stichting 24-Uurs Solexrace of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gestipuleerd.
 • 7.2 Het bezoeken van het evenement van Stichting 24-Uurs Solexrace of haar organisatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Stichting 24-Uurs Solexrace is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een toegangsbewijs en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de websites van Stichting 24-Uurs Solexrace.
 • 7.3 Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen.
 • 7.4 Stichting 24-Uurs Solexrace is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting 24-Uurs Solexrace toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen Stichting 24-Uurs Solexrace is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van (de organisatie van) Stichting 24-Uurs Solexrace Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.
 • 7.5 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting 24-Uurs Solexrace – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van de factuur/kosten van de toegangsbewijzen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of mee verband houdt.
 • 7.6 De beperking van de aansprakelijkheid van Stichting 24-Uurs Solexrace zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van de door Stichting 24-Uurs Solexrace verkochte toegangsbewijzen.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 • 8.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • 8.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting 24-Uurs Solexrace partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 8.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Oost-Brabant.